0

GREEN BUILDING


โครงการ เดอะ บางกอก เรสซิเด้นท์ เป็นโครงการที่ได้รับการออกแบบ ก่อสร้าง และควบคุมคุณภาพเพื่อให้เป็นอาคารเขียว ตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (TREES-NC) ของสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) โดยมีลักษณะเด่นที่สอดคล้องตามหมวดการประเมินอาคาร ดังนี้

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการอาคาร (Building Management)
โครงการได้มีการเตรียมความพร้อมความเป็นอาคารเขียว (BM P1) และประชาสัมพันธ์สู่สังคม (BM 1) มีการจัดทำคู่มือและการฝึกอบรมแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษาอาคาร (BM 2) รวมทั้งติดตามประเมินผลขณะออกแบบ ก่อสร้างและเมื่ออาคารแล้วเสร็จ(BM 3)

หมวดที่ 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site & Landscape)
 • ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่พัฒนาแล้ว
 • ส่งเสริมและลดการใช้พลังงาน โดยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
 • โครงการมีบรรยากาศร่มรื่น มีพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ 20% ของพื้นที่
 • ออกแบบระบบระบายน้ำ โดยคำนึงถึงการซึมของน้ำ การไหลของน้ำผิวดิน เพื่อช่วยลดปัญหาน้ำท่วม
โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่กลางใจเมืองกรุงเทพมหานคร ซอย ศูนย์วิจัย จึงเป็นการพัฒนาโครงการบนที่ที่พัฒนาแล้ว (SL 1) สามารถหลีกเลี่ยงที่ตั้งที่ไม่เหมาะกับการสร้างอาคาร (SL P1) ลดผลกระทบต่อพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ (SL P2) ตามข้อบังคับของ TREES-NC นอกจากนี้ยังมีการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว (SL 2) โดยอยู่ในระยะ 500  เมตรจากป้ายรถประจำทางที่มีมากกว่า 2 สาย มีการจัดที่จอดจักรยานไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของผู้ใช้อาคารประจำและชั่วคราวสูงสุดของวัน มีที่อาบน้ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนพนักงานประจำ ไม่เกินกว่า 80 เมตร จากบริเวณทางเข้าอาคาร

โครงการมีการพัฒนาผังพื้นที่โครงการที่ยั่งยืน (SL 3) โดยมีพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศตามทางเลือกที่ 2 คือ มีพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศร้อยละ 20 ของพื้นที่ นับรวมพื้นที่สวนหลังคาเป็นพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศได้ โดยพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศต้องมีพื้นที่สีเขียวอย่างน้อยร้อยละ 40

โครงการคำนึงถึงการซึมน้ำและการลดปัญหาน้ำท่วม (SL 4) ตามทางเลือกที่ 1 โดยผลการคำนวณสปส.การไหลบนผิวดินเฉลี่ยของพื้นที่ผิวทั้งโครงการ (ไม่รวมพื้นที่บ่อหน่วงน้ำ) เป็นไปตามเกณฑ์

หมวดที่ 3 การประหยัดน้ำ (Water conservation)
ลดปริมาณการใช้น้ำด้วยสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ ทั้งในส่วนของห้องน้ำพนักงานและห้องน้ำสำหรับบริการลูกค้า

หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ (Energy & Atmosphere)
 • โครงการมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานแบบรวมทั้งอาคาร ประหยัดได้มากกว่าอาคารมาตรฐาน 30%
 • ผนังคอนกรีตมวลเบา ลดการส่งผ่านความร้อนเข้าสู่อาคารได้ถึง 5 เท่า
 • ระบบแสงสว่าง ใช้หลอดไฟ LED ทั้งอาคาร ช่วยประหยัดไฟมากกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ 30%
 • ระบบปรับอากาศ ใช้ระบบ VRV ให้ประสิทธิภาพสูงปลอดสารทำความเย็นที่ทำลายชั้นบรรยากาศ ลดการก่อกำเนิดเชื้อลีจิโอเนลลา เพราะไม่ใช้หอระบายความร้อน
โครงการมีการประกันคุณภาพอาคาร (EA P1) ตามเกณฑ์บังคับโดยมีแผนการทดสอบและปรับแต่งระบบโดยบุคคลที่สาม โครงการมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานขั้นต่ำ  (EA P2) โดยมีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (EA1) ตามทางเลือกที่ 1 คือ Whole building simulation ประหยัดได้มากกว่าอาคารมาตรฐาน ร้อยละ 30 นอกจากนี้ยังใช้สารทำความเย็นในระบบปรับอากาศที่ไม่ทำลายบรรยากาศ (EA 4)

หมวดที่ 5 วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง (Material & Resources)
 • ใช้วัสถุพื้นถิ่นหรือในประเทศ เป็นมูลค่า 10-20% และเลือกใช้วัสดุฉลากเขียว ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ
โครงการมีการใช้วัสดุพื้นถิ่นหรือในประเทศ (MR 5) เป็นมูลค่าร้อยละ 10-20 และ วัสดุที่ผลิตหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ (MR 6)

หมวดที่ 6 คุณภาพของสภาวะแวดล้อมในอาคาร (Indoor Environmental Quality)
 • ติดตั้งระบบนำเข้าอากาศบริสุทธิ์เพื่อควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร โดยช่องนำอากาศเข้าไม่อยู่ในตำแหน่งที่มีความร้อนหรือมลพิษ
 • ควบคุมแหล่งมลพิษจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร
 • เป็นอาคารปลอดบุหรี่ มีพื้นที่จักสรรนอกอาคาร ตามระยะกำหนด
 • มีการควบคุมแสงสว่างภายในอาคาร โดยแยกวงจรทุก 250 เมตร
โครงการผ่านเกณฑ์บังคับด้านปริมาณการระบายอากาศภายในอาคาร (IE P1) และความส่องสว่างภายในอาคาร (IE P2) และมีการลดผลกระทบมลภาวะ (IE 1) โดย
 • มีช่องนำอากาศเข้าไม่อยู่ในตำแหน่งที่มีความร้อนหรือมลพิษ
 • ห้องพิมพ์งาน ถ่ายเอกสาร เก็บสารเคมี มีความดันเป็นลบ
 • ควบคุมแหล่งมลพิษจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร
 • เป็นอาคารปลอดบุหรี่
โครงการมีการควบคุมแสงสว่างภายในอาคาร โดยแยกวงจรทุก 250 ตารางเมตร (IE 3) สามารถใช้แสงธรรมชาติภายในอาคาร (IE 4) และมีพื้นที่อยู่ในสภาวะน่าสบายมากกว่าร้อยละ 80 (IE 5)
 
หมวดที่ 7 การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection)
 • บริหารจัดการขยะจากกระบวนการก่อสร้าง ลดปริมาณขยะก่อสร้างที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ใช้สารเคมีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการดับเพลิง
 • กระจกภายในอาคาร มีค่าสะท้อนแสงไม่เกิน 15% เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการผ่านข้อบังคับเรื่องการลดมลพิษจากการก่อสร้าง (EP P1) และการบริหารจัดการขยะ (EP P2) โดยมีการคัดแยกขยะก่อสร้างของโครงการนอกจากนี้โครงการยังคำนึงถึงการใช้สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยในระบบดับเพลิง (EP 1) มีการใช้กระจกภายนอกอาคาร ที่มีค่าการสะท้อนแสงไม่เกิน 15% (EP 3) และเนื่องจากมิได้ใช้ระบบปรับอากาศที่ต้องมีหอระบายความร้อนจึงผ่านเกณฑ์การควบคุมโรคที่เกี่ยวข้องกับอาคาร (EP 4) และมีการติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าที่ใช้กับระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งแสดงความใส่ใจในการเปิดระบบเพื่อการใช้งานจริง (EP 5)

หมวดที่ 8 นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Innovation)
โครงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาเป็นอาคารเขียวโดยได้จ้าง TREES-A เป็นที่ปรึกษาโครงการ